Førerkort klasse B

Førerkort klasse B

Den obligatoriske opplæringen 

 

Trinn 1

Mål for trinn 1 jf. § 11-2 

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring.

Eleven skal ha så god forståelse for trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.

   

Trinn 2

Mål for trinn 2 jf.§ 11-3 

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha et godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god kjøretekninsk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved bilen.

Eleven skal

1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse B

2. gjøre rede for bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø

3. gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell

4. gjøre rede for kjøring med tilhenger

5. gjøre rede for menneskets kapasitet og trafikkens krav, herunder rus, rusmidler og bilkjøring

6. gjøre seg klar for kjøring

7. utføre igangsettelse og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng

8. beherske grunnleggende kjøretøysbehandling i områder med liten trafikk

9. utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen.

Trinnvurdering jf. § 7-5

Trinnvurdering gjennomføres mot slutten av trinn 2.

Hvor mange kjøretimer du trenger før den obligatoriske Trinnvurderingstimen i trinn 2 er individuelt.

 

Trinn 3

Mål for trinn 3 jf. § 11-4 

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. 

Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre. 

Eleven skal

1. gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger

2. gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering

3. gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken i ulike vegmiljø, herunder kjøring i tunnel, og de regler som gjelder for bilkjøring

4. anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting

5. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i bolig, tettsted og bymiljø

6. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i landevegsmiljø og forutse, oppfatte og motvirke risiko for møte- og utforkjøringsulykker, å bli forbikjørt og kjøre forbi

7. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effetktivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket

8. mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

Trinnvurdering jf. § 7-5

Trinnvurdering gjennomføres mot slutten av trinn 3, før eller etter "sikkerhetskurs på øvingsbane" er gjennomført.

 

Mål for Sikkerhetskurs på bane, jf. § 11-7

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal lære å sikre personer og last og forstå hvordan bilens bremse- og styremuligheter påvirkes av førerens kjøremåte og bilens utrustning. 

Sikkerhetskurs på bane er et obligatorisk kurs på 4 undervisningstimer og er delt i 4 deler. 

Kurset har følgende deler:

Del 1: Mål, organisering og forvetninger

Del 2: Sikring av personer og last

Del 3: Førerens grad av kontroll av kjøretøyet

Del 4: Refleksjon og oppsummering 

Hvor mange kjøretimer man trenger før obligatorisk Sikkerhetskurs på bane og den obligatoriske Trinnvurderingstimen på trinn 3 er individuelt.

 

Trinn 4

Mål for trinn 4 jf. § 11-5 

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre bil i samsvar med hovedmålet.

Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

Mål for Sikkerhetskurs på veg, jf. § 11-9:

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal videreutvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og velge kjøremåter med lav risiko.

Sikkerhetskurs på veg er et obligatorisk kurs på 13 undervisningstimer og er delt i 4 deler. 

Kurset har følgende deler:

Del 1: Bilkjøringens risko

Del 2: Kjøring i landevegsmiljø

Del 3: Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø

Del 4: Refleksjon og oppsummering

 

Hovedmål for opplæringen jf. § 11-1

Etter å gjennoført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelese, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

- er trafikksikker

- gir god samhandling

- fører til god trafikkavvikling

- tar hensyn til helse, miljø og andres behov

- er i samsvar med gjeldende regelverk

 

Læreplan for klasse B:

http://www.vegvesen.no/_attachment/61490/binary/1151272?fast_title=Håndbok+V851+Læreplan+førerkortklasse+B%2C+B+kode+96+og+BE.pdf  

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo